1. Onze Inwoners
De gemeente is een bonte, kleurrijke verzameling, van haar inwoners, bedrijven en verenigingen. Veelal zijn onze inwoners honkvast en zijn al generaties terug te voeren naar herkomst in de dicht bij zijnde en de ons omringende regio’s. Cultureel en historisch zijn we hecht en veel verbonden met elkaar geweest. We merken ook op dat er nieuwe tendensen zijn waar te nemen, zoals krimp, urbanisatie, eenzaamheid & individualisering, veranderend toerisme, tijdelijke buitenlandse werknemers, veranderende bedrijvigheid, vergrijzing, lokale zorgproblematiek, pandemieën die meer mensen uit het westen doen besluiten om naar de landelijke Maasduinen te komen. Concreet betekend dit allemaal dat we te maken zullen krijgen met veranderende samenstelling van onze bewoners en daarmee ook de samenhangende sociale cohesie. Onze samenstelling is al eeuwen onderhevig aan veranderingen en zeker op het strategisch snijpunt wat de Gemeente Bergen is geworden vanuit het verleden. Daar hebben onze inwoners last van gehad, maar ook geprofiteerd. Door de eeuwen heen hebben we het altijd samen gered, SAMEN waren we KRACHTIG.
A. Welzijn en Zorg
Bijna iedereen heeft in zijn of haar leven op enig moment zorg nodig. Dat kan zorg dichtbij zijn, of zorg ver van huis. Hulp die dichtbij huis verleend word maakt het leven makkelijker en prettiger. Daarom is passende zorg dichtbij huis belangrijk zodanig dat je in eigen vertrouwde omgeving kunt leven en gezond en vitaal oud kunt worden. Maar welzijn en Zorg gaat verder dan alleen passende hulp aanbieden voor inwoners. Het betekend ook dat iedereen bij de faciliteiten kan, daarom vraagt Dorpsbelangen ook aandacht voor mensen met beperkingen. De vele vrijwilligers, mantelzorgers, vrienden en kinderen, buren zijn ontzettend belangrijk voor het welzijn van al onze burgers. Zonder hun zouden de professionals op zorggebied volledig vast lopen. Dorpsbelangen vindt het daarom zeer belangrijk om deze groep niet te vergeten en vanuit de gemeente te ondersteunen daar waar mogelijk.
 • Vrijwilligers ondersteunen en faciliteren; o.a. initiatieven ondersteunen m.b.v. subsidies!
 • Stimuleren en faciliteren van nabuurschap zodanig dat dat weer de norm wordt; het binden en boeien in de straat, wijk, buurt of dorp;
 • Maaltijdenvoorzieningen opzetten en in stand houden en onderzoek centrale gaarkeuken en distributie;
 • Vrijwilligers loket functie in de dorpen, instellen dorpsverbinder en bewaken van grenzen tussen wat vrijwillig kan en professioneel moet;
 • Aansluiten per dorp op positieve gezondheidsvisie en deze stimuleren en ondersteunen; Aansluiten met OMNI-Verenigingen;
 • Aandacht voor buitengebied (welzijn buitengebied staat onder druk); invoering zoneringen, innovatieve concepten en duidelijke afspraken;
 • Criminaliteit (Multidisciplinair Interventie Team nationale politie/criminele netwerken aanpakken) en Onderzoek als taak van Gemeente beschouwen, maar ook duidelijke conclusies en afsluiting van dossiers;
 • Terugdringen WMO willekeur en beslistermijnen verkorten en zoveel mogelijk lokaal oplossen; Vraag het de dorpsbewoners vanuit behoeftelogica;
 • Inspelen op demografische ontwikkeling, lokaal organiseren van mantelzorg en andersoortige zorg;
 • Opties van Lokale zorgcoöperatie onderzoeken naar nut en noodzaak en behoefte;
 • Mogelijkheid voor huishoudelijke hulp voor Mantelzorgers;
 • Instellen en opzetten van Voorzorgcirkels;
 • Maatwerk Sociale Voorzieningen met onafhankelijke toezichthouder en periodieke verslaggeving naar de Gemeenteraad en tevens onderzoek naar lokale oplossingen;
 • Jeugd- en Jongerenwerk meer ondersteunen en Jongerencentrum (Soos) activeren door de jeugd zelf; Toegewijde jeugdambtenaar;
 • Onderzoek naar installeren van een feestbus die voor veiligheid en bereikbaarheid zorgt voor onze jeugd;
 • Stimuleren jeugd deelname aan politiek, instaleren van een schaduwkabinet;
 • Installeren huiswerkplekken in de dorpen;

B. Cultuur

Onze Cultuur en geschiedenis is er één om zuinig op te zijn. We zijn ons niet altijd bewust van de cultuur historische waarden. Historische gebouwen, dorpsidentiteiten en cultuuruitingen en tradities zijn het waard om in ere te houden, evenals ons dialect. Nieuwe initiatieven en cultuuruitingen die passen bij de huidige tijd verdienen alle kansen. Wel dienen we hier duidelijk te maken waar we prioriteiten stellen en waar niet. Daar waar verenigingen een smeermiddel zijn voor onze gemeente dienen we oog te hebben voor de vele vrijwilligers en organisaties die actief zijn. Zij werken aan het behouden en zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Zo kan Kunst en Cultuur op vele verschillende manieren levendig en bruisend blijven in onze gemeente.

 • Targets met den Asseldonk beheerder stellen en gebruikers, geen vrijbrief meer en anders afbouwen;
 • Meer doen met historische waarden van onze dorpen en hun bewoners; Educatief kader benutten ook voor jongeren, historisch besef;
 • Kunst- en verfraai strategie door dorpsraden per doirp laten bepalen; Kunstcollectief tussen kunstenaars, verenigingen en dorpsraden introduceren onder 1 ambtenaar;
 • Verenigingen/Clubs anders subsidiëren, verdienmodellen te vergroten en kosten te reduceren door gezamenlijkheid van inkopen, opleidingen etc.;
 • Verenigingen laten transformeren naar OMNI-verenigingen waarbij sport gekoppeld wordt aan sociale en culturele activiteiten;
 • Lokale TV promoten;
 • Horeca als Cultuur zien; Stimuleren van Horecaondernemers en vestigingen;
 • Herzien subsidiebeleid, nu draagt het bij tot de ondergang van verenigingen; Stichting Blaasmuziek ontvangt 8 keer zoveel als de eerste sportvereniging, dat is niet meer uit te leggen.

C. Sport

Het maatschappelijk belang van sport is groot. Zeker in een gemeente die zich in de gezondste regio van Nederland denkt te positioneren. Die ambitie wil Dorpsbelangen  graag onderstrepen en steunen en zien dan ook dat op het gebied van Sport er nog veel dingen kunnen en moeten veranderen willen we die ambitie ook halen. De gemeente Bergen is een sportieve gemeente waar veel verschillende sporten worden bedreven. Om de vele sportactiviteiten en evenementen mogelijk te maken zijn wekelijks vele vrijwilligers in touw. Daarvoor alle hulde! Dorpsbelangen vindt sportverenigingen belangrijk, zij werken mee aan een gezonde levensstijl, maar zorgen tegelijkertijd ook voor verbinding in de samenleving. Om nog meer mensen te stimuleren om te gaan sporten is een goede samenwerking tussen sportverenigingen, onderwijs, welzijn en zorg van groot belang. Het plezier, de gezondheid, het presteren en de sociale contacten zijn motieven voor inwoners om te gaan sporten. Teamsporten zijn de laatste tijd wat lastiger gebleken in de Corona tijd. Maar wat is het dan prettig om een nationaal Park binnen de deuren te hebben waar velen de mountainbike pakte, of gingen hardlopen. Van belang is dat alles gedragen wordt door vrijwilligers, betaalbaar blijft en voldoende leden-beoefenaars heeft en aan de gemeente om hierin zoveel mogelijk te faciliteren en dingen mogelijk te maken.

 • Centraliseren Sportcomplexen met oog op de toekomst, nu al mee beginnen;
 • Onderzoek voor zwemvoorziening voor verschillende doeleinden op Centraal sportcomplex;
 • Goede infrastructuur en onderhoud; onderzoek behoefte; Afschaffen 30% regel eigen kosten bij onderhoud;
 • Organiseren van een gemeentelijk sportbal en mogelijke uitgroei;
 • Ook sporten en verenigingen centraliseren en verbroederen, in ieder geval voor bestuurlijke taken en ondersteuning; Combi-Abonnementen verstrekken;
 • Grootschalig gemeentelijk Sport- en Cultuur evenement;
 • Maatschappelijk (visie) besturen, club is groter dan de vereniging;
 • Ruimhartige ondersteuning van verenigingsbesturen, niet alleen financieel;
 • Sportinfrastructuur paden en plekken aanleggen in de Maasduinen;