2. Onze Omgeving

Onze gemeente heeft een unieke ligging in Nederland, ingesloten tussen grenzen. Door een watergrens de Maas en door een landsgrens de Duitse. De Gemeenten Venlo en Gennep zijn onze Limburgse landsgrenzen en over de Maas bereiken we de Limburgse Gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Tevens raken we over de Maas ook nog de Brabantse Provinciegrens in de vorm van de gemeente Land van Cuijk. Daarbinnen ligt de langste rivierduinengordel van Nederland en Nationaal Park de Maasduinen van in totaal 4500 hectare groot. Het is een bos- en heidegebied, gelegen op een langgerekte zandrug waarin in het verleden naaldbossen zijn aangeplant voor de mijnbouw. Bosbranden vormen dan ook een groot risico. We zijn een groene gemeente en willen dat ook in de dorpen doortrekken. Daar zien we teveel beton. In De Maasduinen en het buitengebied willen we de natuurwaarden en biodiversiteit behouden en versterken. De grootste kansen hiervoor liggen bij het verduurzamen van de landbouw in combinatie met een kleinschaliger landschapsbeeld en het terugdringen van de schadelijke stoffen uit de veeteelt. Samenwerking met de agrarische sector is hierbij van groot belang. Als de Groene en Duurzame partij willen wij ook de volgende generaties na ons laten genieten van onze omgeving. De kentering gaan wij nu inzetten. Daarbij verliezen we de behoefte aan woongenot niet uit het oog en staan we open voor allerlei nieuwe concepten en woonvormen. Om in de toekomst nog een leefbare omgeving te hebben zeggen we BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN.

 

A. Veiligheid

Veiligheid in onze omgeving is een must voor de bewoners, toeristen en verkeer. Daar dienen we bij de ruimtelijke ordening op in te spelen en gevaren al vroeg te herkennen. Tevens dienen we al preventief te kijken bij woningbouw voor bijvoorbeeld brandveiligheid. In onze omgeving is dat meer dan gewenst gezien de uitgestrektheid van ons gebied en de diverse aanrijtijden van de hulpdiensten. Maar ook de veiligheid in huis en het ergonomische deel daarvan wordt steeds belangrijker en draagt bij aan het veilig voelen in huis. Daarbij ontslaat het deelnemen in de veiligheidsregio ons niet van een kritische zelfblik in de gemeente.

 • Veilige oversteekplaatsen op de N-271; Nakomen belofte van ondertunneling in Afferden; Toeristisch fietspad langs de maasweg;
 • Afsluiten dorpskernen voor agrarisch verkeer;
 • Maatwerk brandveiligheid voor ouderen bij wonen/zorg;
 • Ergonomisch maatwerk voor veiligheid in huis;
 • Kritische blik op VRLN maatregelen en zelf STOEP factoren hanteren; Veiligheidsregio kan andere maatstaf hanteren dan wenselijk is;
 • Gemeentelijk Blauwe BOA’s per dorp als de wijkagent niet in beeld komt, ook voor advies;
 • Eenduidigheid qua uitstraling en snelheden op onze wegen;

B. Groen en Openbare Ruimte

De Gemeente Bergen staat bekend als een groene gemeente door haar natuurschoon. Het groen in de dorpen vinden wij nog wat karig en zouden dat willen verbeteren zodat er natuurlijke overgangen zijn. Tevens willen we ons Natuurschoon beschermen en verbeteren door meer biodiversiteit te stimuleren. Onze dorpen en hun uitstraling verdienen aandacht en we kunnen veel meer doen met ons Nationale Park de Maasduinen. We zien problemen in het buitengebied en vinden onder in de APV een plek om hier tegen op te treden. We willen voor onze gemeente een groene en natuurlijke uitstraling handhaven. Tevens zien we een oplossing voor het voormalig buitenbad terrein in Nieuw Bergen.

 • Festival c.q. Evenemententerrein op vml Buitenbad plek;
 • NP de Maasduinen meer ecologisch en economisch uitnutten;
 • Authentieke uitstraling dorpen in samenspraak burgers en dorpsraad;
 • Draagvlak en openheid bij bestedingen extractieve investeringen;
 • Opzetten gemeentelijke boomkwekerij;
 • Aanplanten van bomen; Meer diversiteit van bomen;
 • Verfraaiingen van Rotondes en ovonde;
 • Hondenpoep en opruimplicht anders progressieve boetes; gratis zakjes verstrekken;
 • Stresstest waterhuishouding en inzicht in wat het betekend als het gebruik van grond bepaald wordt door het waterpeil;
 • Duurzame landbouw die toekomst bestendig is op economisch, ecologisch en sociaal opzicht;
 • Inkrimping veestapel; Geen vergunning verlening buitenstaanders en reductie ruimte gebruiken voor Bergse Boeren; stimuleren opkoopregeling en/of stoppersregeling; LOG gebied bekijken;
 • Normen voor houtstook, geuroverlast, fijnstof en ammoniak uitstoot vastleggen in APV;

C. Milieu en Duurzaamheid

Om de planeet leefbaar te houden moeten wij onze manier van leven, reizen, wonen, consumeren etc. aanpassen. Een gigantische opgave en er is geen blauwdruk of road map hoe we dat moeten doen. Maar één ding is zeker we moeten het samen doen.

 • Energielandgoed plannen verkleinen en lokaal distributie netwerk aanleggen; natuurontwikkeling voor stikstofreductie zodat o.a. rotonde gebouwd kan worden;
 • Lokaal faciliteren van subsidiering en kennis; verduurzamen van woningen; instellen duurzaamheidsfonds;
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; instellen MVO prestatieladder en ondertekenen OESO richtlijnen;
 • Oormerken en herinvesteren revenuen uit duurzaamheids-projecten voor eigen burgers;
 • Aansluiting zoeken normen WHO voor gezond leefklimaat;
 • Steun alternatieve energie op initiatief vanuit de dorpen; Zonnepalen voorkeur op daken i.p.v. grond of water;
 • Hulp en samenwerking om te komen tot asbest vrije gemeente;
 • Stikstofregels slim benutten; Berli pand omtoveren in Natuur waardoor we stikstofruimte maken voor bouw;

D. Bouwen en Wonen

Dorpsbelangen ziet dat de woningmarkt in gemeente Bergen op slot zit en dat er veel te weinig, en te langzaam wordt vrijgegeven voor het bouwen. De stroperige procedures moeten worden aangepakt net als het niet mee willen denken in oplossingen maar het actief tegenwerken van plannen. De overheid moet faciliteren en vergunningen, zelf als projectleider spelen lijkt ons niet de manier. Dat zou alleen kunnen als er geen andere partijen het voortouw nemen. We hebben een voorkeur voor lokale ondernemers en projectontwikkelaars. Verder vinden we het raadzaam om actief de behoeftes te meten en bij te houden voor wat er gevraagd wordt, ook voor en door ondernemers, bv op het industrieterrein.

 • Sportparken na centralisatie benutten voor woonwijken+
 • Bouwen naar behoefte en loslaten 40 huizen regel die nu al niet wordt gehaald;
 • Praktisch omgaan met bouw en verbouw voorwaarden; Meer betaalbare alternatieve woonvormen toepassen;
 • Aanpakken stroperige bouwvergunningen procedure; Vergunningverlening meteen als voldaan aan bestemmingsplan;
 • Stimuleren innovatieve woonprojecten- en financieringsvormen;
 • Sneller verkeerde voorraad huizen ombouwen door praktische oplossingen;
 • Omgevingsvisie als leidraad; Ontwikkelen Nieuwbouw in sectoren; Houtbouw en circulair; verduurzamen en financieringsmogelijkheden scheppen; Creatieve oplossingen Winkelbestand; Leegstand oplossen; Kwaliteit openbare ruimte verbeteren; Samenwerking tussen dorpen door bv centraliseren sportparken;
 • Vrijkomende Boerderijen herbestemmen; Herijking LOG gebied; Geen megastallen in het buitengebied en inkrimping veestapel m.n. geiten en varkens; Grootte energielandschap ter discussie stellen; Creatief met agrarische gronden omgaan;