5. Onze Gemeente en haar samenwerkingen

“Er is een vertrouwensbreuk tussen de overheid en burgers. De publieke rechtvaardigheid vormt een basisnorm voor het maatschappelijke en politieke leven en is een kernwaarde van onze moderne rechtstaat. In een samenleving als de onze behoren de gelijke rechten van iedere burger ook tegenover de overheid gewaarborgd te zijn. Voor iedereen geldt immers hetzelfde recht en ieder dient zich aan het recht te houden: burgers, organisaties en overheid. De overheid is er niet voor zichzelf maar voor de burger en juist dat legitimeert haar macht binnen de grenzen van het recht. Deze impliciete afspraak tussen overheid en samenleving, oftewel het sociale contract, zorg ervoor dat de macht van de overheid ook alleen voor het doel van het publieke recht wordt aangewend, en niet voor iets anders” aldus Pieter Omtzigt in zijn boek Een nieuw sociaal contract.

Daar schort het hier aan. In de gemeente Bergen heerst niet het gevoel dat de gemeente er voor haar burgers is. Er is niet een gevoel dat de Gemeenteraad haar burgers en problemen serieus neemt. Dat raadsleden er voor hun eigen belang zitten maar niet voor de gemeenschap. Wethouders de baantjes jagers zijn waar we allemaal zo’n hekel aan hebben. De macht binnen de coalitie wordt misbruikt en machtspolitiek plaatsvindt. Leden van bepaalde partijen worden bevoordeeld en achterkamertjespolitiek. De oppositie wordt niet serieus genomen en schreeuwt het van de daken maar krijgt niets gedaan.

Wat dat betreft kan ik kort zijn, er is een gebrek aan respect. In ieder geval voor de Burger die het belangrijkst zou moeten zijn. We adviseren niet, maar leggen dwangsommen op. We vragen niet naar meningen, maar duwen plannetjes door. We luisteren niet naar, maar bepalen vanaf het bureau. We handelen niet rationeel, maar leggen niks uit, waardoor vriendjes “lijken” te worden bevoordeeld. We doen niets maar schieten de boodschappers af. We geven vage, of geen informatie, en zijn daardoor niet open en te controleren. “Checks and Balances” schieten tekort, macht tolereert tegenmacht niet. We gooien ongeveer 2 miljoen in een klantcontactcentrum en nog moet de Burger kijken naar openingstijden en afspraken maken!

Dat is jammer en zou ook anders kunnen. Dat wil Dorpsbelangen bereiken. We willen als politieke partij tussen de burgers staan, de problemen begrijpen en verwoorden en oplossen. De discussie voeren en het geschade vertrouwen te herstellen. Dat gaan we heel simpel doen, namelijk door het beter te doen dan zoals het was. Ook in onze samenwerkingen zullen wij ons hart blijven maken voor de democratische invloed van de burger uit Bergen. We steunen de samenwerkingen daar waar we concreet iets aan hebben, vergaderen om tijd te vullen daar zijn we niet van.

A. Bestuur en Lokale Democratie

We hopen dat ambtenaren weer kunnen en mogen doen wat ze van nature ook willen doen, de Burger helpen. Daarvoor hebben we geld beschikbaar en dat moet verstandig ingezet worden. Geen dure inhuur voor dingen die we zelf kunnen en als we teveel inhuren moeten we ons eens afvragen waar we mee bezig zijn? Zijn het dan wel gemeentetaken? Dorpsbelangen is voor de discussie wat van de gemeente verwacht mag worden, maar ook vooral wat niet. Ambtenaren en Beleidsmakers moeten hun werk kunnen doen zonder politieke druk. De politiek moet over dezelfde informatie kunnen beschikken waarna afwegingen gemaakt kunnen worden. Dat gehele proces moet open en transparant open tafel komen te liggen. We hebben soms het idee dat eerst politieke conclusie wordt neergezet en de ambtenaren dan het rapport eromheen moeten schrijven.

Dorpsraden en Burgers worden genegeerd. Schijnvertoningen opgehangen over draagvlak en krantenstukken geschreven over burgerinitiatieven, die door de coalitie zijn ingesteld. Dat moet anders en Dorpsbelangen pleit er dan ook voor de Burgers veel meer te betrekken bij de beslissingen al in de voorfase. Dat komt dan ook volgens de nieuwe omgevingswet mooi uit. Je mag van mening verschillen maar maak dat dan ook duidelijk. Wij zijn voor lokale referenda, spreektafels op dorpsniveau, duidelijke controle technische functiescheidingen en taakafscheidingen binnen het gemeentehuis tussen college en ambtenaren. Openheid vergader- en overleg cultuur. Burgers moeten hun mening kunnen uiten, ongenoegen tonen. Dat moet je niet beknotten maar omarmen. Ze mogen fatsoenlijk behandeld worden en openlijk hun mening ventileren, daar moet de politiek iets mee doen en niet weg wuiven.

 • Niet beknotten ambtenaren; Juiste verhoudingen gemeentehuis herstellen; Beter, transparanter en controleerbaar besluitvormingsproces;
 • Spreektafels op dorpsniveau;
 • Instellen lokale referenda; Draagvlak metingen lokaal;
 • Lobby en hard maken voor gekozen burgemeester;
 • Gekozen dorpsraden en adequate beslissingsmacht;
 • Juiste verhoudingen en scheiding tussen ambtenaren en college;
 • Betere Burger Behandeling;
 • Jeugdparticipatie bevorderen en jeugdbeleid ontwikkelen;

B. Onderwijs

In de communicatie en dienstverlening naar de burgers zien wij kansen voor verbeteringen. Meer het samen oplossen op een eerlijke en correcte wijze. Het klantcontactencentrum moet zich ook als zodanig gaan gedragen. Met andere woorden, daar moet je binnen kunnen lopen. Dat ambtenaren thuis werken is niet het probleem van de Burger, deze moet altijd terecht kunnen en gehoord worden. Dat is de klant en niemand anders. Subsidie aanvragen en procedures moeten en kunnen beter. We verliezen het doel uit ogen waar ze beschikbaar voor zijn. Ook de grondslagen van de subsidies moeten tegen het licht worden gehouden. Laaggeletterdheid en analfabetisme moet bestreden worden. Ook zullen we moeten leren om het taalniveau aan te passen aan de doelgroep. Hier kunnen wij als Dorpsbelangen ook nog van leren ben ik bang en daar staan we dan ook open voor.

 • Open, eerlijke, snelle en fatsoenlijke, afhandelingen burgercontacten; Samen oplossen; verbeteren bereikbaarheid; escalatieladder invoeren; SMART instrumenten gebruiken;
 • Klantvriendelijker klantcontactcentrum;
 • Herziening Aanvraag Subsidie procedure; Herziening grondslagen (controle);
 • Bestrijding laaggeletterdheid en analfabetisme; Begrijpelijke taal hanteren; Cursus voor politieke partijen;